Cestovné poistenie:

V dnešnej dobe otvorených hraníc do sveta sa stáva povinnou batožinou do zahraničia cestovné postenie, na ktoré nemožno zabúdať pri plánovaní cesty za akýmkoľvek účelom.

Cestovné poistenie sa poskytuje vo forme balíčkov a môže zahŕňať:
 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Verejná zdravotná poisťovňa kryje zdravotné úkony jedine vo verejných zdravotných zariadeniach na Slovensku. Na základe Európskeho zdravotného preukazu Vám v zahraničí pokryje ZP úkony vo výške zodpovedajúcej cene týchto úkonov na Slovensku. V prípade, že v krajine, kde ste ošetrovaný/á je zdravotná starostlivosť drahšia, je tento rozdiel uhradený na vaše náklady. Pre tieto prípady je potrebné mať dojednané poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré bez spoluúčasti kryje všetku zdravotnú starostlivosť. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí je základnou zložkou cestovného poistenia.

Pripoistenie zodpovednosti za škodu

Na cestách, ako všade inde, hrozí riziko, že spôsobíte neúmyselnú škodu cudzej osobe. Táto od vás môže škodu vymáhať a znepríjemniť tak pobyt v zahraničí. Poisťovňa v tomto prípade kryje nasledujúce škody:

 • škody v prípade usmrtenia a škody na zdraví
 • škody spôsobené na majetku a ušlý zisk
 • finančné náklady na právne služby v prípade neopodstatnených nárokov

Úrazové pripoistenie

Úrazové pripoistenie je príplatková služba, ktorá sa dojednáva pri služobnej ceste, súkromnej ceste, v prípade športovej činnosti, alebo študijného pobytu. Poistná suma (alebo jej alikvótna časť) je vyplatená v prípade bežného úrazu, trvalých následkov úrazu, alebo úmrtia poisteného následkom úrazu.

 

Pripoistenie batožiny

Cennosti, klenoty, osobné veci (šatstvo, obuv,...), elektronické prístroje a športová výbava sú poistené v prípade pripoistenia batožiny. Škody, ktoré toto poistenie kryje môžu byť spôsobené poškodením, zničením, stratou batožiny, odcudzením, krádežou, stratou batožiny dopravcom.

 

Poistenie omeškania letu

Poistenie omeškania letu sa vzťahuje na komplikácie spojené s omeškaním odletu oproti údaju letového poriadku o stanovený počet hodín. Zahŕňa úhradu výdavkov na stravu, občerstvenia a základné hygienické potreby.

 

Poistenie právnej pomoci

V prípade právneho konania voči klientovi, poisťovňa nahradí všetky škody súvisiace s týmto konaním. Poskytne tieto služby:

 • Zabezpečí právnu pomoc v zahraničí
 • Do dohodnutého limitu zabezpečí právne náklady
 • Zaplatí prípadnú kauciu

 

Poistenie storna zájazdu/cestovného lístka/letenky/ubytovania

V prípade neočakávaných udalostí, kvôli ktorým je nutné zrušiť zájazd (letenku, cestovný lístok,...), je z poistenia storna služby hradená táto ujma a to v prípade:

 • Vážneho ochorenia, alebo úrazu, kvôli ktorému nie je možné cestu podniknúť
 • Úmrtia cestujúceho
 • Úmrtia blízkej osoby cestujúceho
 • Strata cestovných dokladov
 • Povolanie na vojenské cvičenie
 • Rovnako je možné toto poistenie uplatniť v prípade predčasného návratu z horeuvedených príčin. Poisťovňa v takomto prípade preplatí nespotrebovanú časť nákladov na cestu.

Asistenčné služby v zahraničí

V prípade poistnej udalosti v zahraničí poskytuje každá poisťovňa základnú, alebo doplnkovú asistenčnú službu. Táto služba poskytuje poradenstvo a vybavuje ostatné služby súvisiace s poistením. Jej poslaním je:

 • Vybavenie lekárskeho ošetrenia a doporučenie zariadenia
 • Zabezpečí komunikáciu s príbuznými
 • Pomáha pri strate dokladov
 • Doručuje lieky
 • Zabezpečuje prevoz telesných pozostatkov
 • Zabezpečí technickú asistenciu v prípade živelných udalostí
 • Zabezpečí prevoz chorého do vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • Zabezpečuje platenie účtov v zdravotníckych zariadeniach
 • Zabezpečí tlmočnícke služby
 • Pomáha pri predčasnom návrate

Poistenie nákladov na zásah horskej služby

Finančné krytie nákladov, ktoré sú spojené s technickou časťou zásahu Horskej záchrannej služby pri vyhľadávaní osôb v horskej oblasti na území Slovenskej republiky. Vzťahuje sa na prípady zablúdenia, uviaznutia v ťažkom teréne, zranenia alebo úrazu s neschopnosťou ďalšej chôdze, únavy, zosunu alebo zrútenia lavíny, zosuvu pôdy, zrútenia skál, zemín alebo smrti.

Zvyčajne zahŕňa:

 • pátranie a vyhľadanie osôb v horských oblastiach
 • vyslobodenie osôb v tiesni
 • preprava zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy)
 • preprava telesných pozostatkov do miesta odvozu telesných pozostatkov